Andarz_FI

نمای ترمو وود پروژه اداری تجاری بلوار اندرزگو

پروژه تجاری و اداری اندرزگو به کارفرمایی آقای زاهد در سال 92 طراحی و اجرا شده است. در این پروژه از تلفیق شیشه و آلمینیوم و ترمو وود استفاده شده است. چوب ترمو وود بکار رفته حدود 20 متر مربع کاج فنلاند از شرکت اینترنشنال کارینگتون خریداری شده است. نمای ترمو وود پروژه آقای زاهد با مقطع RSG اجرا شده است.