۶ بهمن ۱۳۹۴

مدیر فروش شرکت دکوسپان بلژیک – تولید کننده پارکت های پارکی در ایران

مدیر فروش شرکت دکوسپان بلژیک – تولید کننده پارکت های پارکی – از تاریخ ۹۴/۱۱/۱۰ لغایت ۹۴/۱۱/۱۵ از ایران بازدید بعمل خواهد آورد. هدف از این سفر انجام گفتگوهای تجاری با شرکت کارینگتون، بازدید از پرو‌ژه های انجام شده و مذاکره با چندین مشتری پتانسیل پارکت های پارکی است.