۱۲ بهمن ۱۳۹۴

تمدید گواهی مدیریت کیفیت ایزو 2008-9001 در سال 1395

مدیران شرکت کارینگتون مصم هستند که گواهی مدیریت کیفیت ایزو ۲۰۰۸-۹۰۰۱ که از موسسه TUV Nord در اوایل سال ۹۴ دریافت گردید در سال ۹۵ نیز تمدید شود. گواهی ایزو مهر تاییدی است بر رعایت الزامات استاندارد ایزو از سوی شرکت کارینگتون. گواهی هایی که از سوی موسسات  ارايه دهنده گواهی صادر میشود از اعتباری یک ساله برخوردار است. بنابراین پایبندی شرکت به اصول و الزامات مدیریت کیفیت که از سوی ایزو تعیین شده است میبایست هر ساله مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. این پروسه «ممیزی مراقبتی» نام دارد. چنانچه بازرسان موسسه TUV Nord بر رعایت کلیه الزامات ایزو صحه بگذارند، گواهی این شرکت در سال جدید تمدید خواهد شد. برای پایش میزان پایبندی واحد های مختلف شرکت به این استاندارد، سرکار خانم جهانشاهی اخیرا به شرکت کارینگتون ملحق شده اند تا در راستای تحقق این امر به مدیران شرکت یاری رسانند.